News Flash

Press Releases

Posted on: September 7, 2021

City of Tustin Considers City Council Districts, First Public Hearing Scheduled for September 7

districting workshop flyer in multiple languages

City of Tustin Considers City Council Districts, First Public Hearing Scheduled for September 7


September 7, 2021

FOR IMMEDIATE RELEASE

Media Contact:  Melanie Moore, District Formation Outreach Consultant 

(650)-338-6913


The City of Tustin is potentially moving to by-district elections. The first public hearing is on Tuesday, September 7, at 7 p.m. via zoom. A regularly scheduled City Council Meeting will begin prior to the public hearing at 6 p.m. 

The City of Tustin held its first public workshop on August 31 to introduce the City’s potential shift to district elections. The workshop provided preliminary information on the district formation process and possible next steps from the city. 

In the first public hearing, the City invites residents to share their opinions and help define their neighborhood or community of interest.

Join the virtual public workshop via Zoom with the Webinar ID: 940 8640 1921

Passcode: 600222, or by dialing in by phone: #1-669-900-6833.

To learn more about district formation and upcoming hearings and workshops, visit the City of Tustin’s new district formation website, drawtustin.org.

Keep up to date with the city’s progress in moving to district elections by entering your email at https://drawtustin.org/subscribe/.

###

La Ciudad de Tustin Considera los distritos del Consejo Municipal, La Primera Audiencia Pública Programada para el 7 de Septiembre

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Contacto con los medios: Melanie Moore, Consultora para la Formación de los Distritos

(650)-338-6913

La Ciudad de Tustin potencialmente se está moviendo hacia elecciones por distrito. La primera audiencia pública es el martes 7 de septiembre a las 7 p.m. mediante zoom. Una reunión del Consejo Municipal programada regularmente comenzará antes de la audiencia pública a las 6 p.m.

La Ciudad de Tustin organizará su primer taller público el 31 de agosto para presentar el cambio potencial de la Ciudad a las elecciones de distrito. El taller proporcionó información preliminar sobre el proceso de formación del distrito y los posibles próximos pasos de la Ciudad.

En la primera audiencia pública, la Ciudad invita a los residentes a compartir sus opiniones y ayudar a definir su vecindario o comunidad de interés. 

Unase al taller público virtual a través de Zoom con el ID de seminario web: 940 8640 1921 

Contraseña: 600222 o marcando por teléfono: #1-669-900-6833.

Para obtener más información sobre la formación de distritos y las próximas audiencias y talleres, visite el sitio web de formación de nuevos distritos de la Ciudad de Tustin, drawtustin.org.

Manténgase al día con el progreso de la Ciudad en la transición a las elecciones de distrito ingresando su correo electrónico en https://drawtustin.org/subscribe/.


###


塔斯廷市定於9月7日舉行市議會選區第一次公衆聽證會

2021年9月#日

立即發佈

媒體連絡人:Melanie Moore,選區劃分外聯顧問

(650)-338-6913


塔斯廷市可能進行分區選舉轉型。第一次公衆聽證會將於9月7日(二)晚上7點通過Zoom舉行。在公衆聽證會之前,市議會將在下午6點舉行定期會議。


8月31日,塔斯廷市舉行了第一次公衆研討會,介紹該市潛在的分區選舉轉型。研討會提供了關於選區劃分流程和該市可能採取的後續步驟的初步資訊。


在第一次公衆聽證會上,該市邀請居民分享各自的意見,幫助劃定他們感興趣的街區或社區。


請通過Zoom加入遠端公眾研討會:網路研討會ID:940 8640 1921

密码:600222,或使用電話撥號:#1-669-900-6833。


如需進一步瞭解選區劃分以及即將舉行的聽證會和研討會,請訪問塔斯廷市新推出的選區劃分網站:drawtustin.org.


請點擊https://drawtustin.org/subscribe/,輸入您的電子郵件,瞭解該市分區選舉轉型方面的最新進展。


###


터스틴 시에서 시의회 선거구 획정을 고려합니다. 첫 번째 공청회는 9월 7일에 예정되어 있습니다 

2021년 9월 #일

즉시 배포용

언론 담당:  Melanie Moore, 선거구 획정 아웃리치 컨설턴트 

(650)-338-6913


터스틴 시는 선거구별 선거로의 전환을 고려하고 있습니다. 첫 번째 공청회는 9월 7일 화요일 오후 7시에 Zoom을 통해 개최됩니다. 시의회 정기 회의는 공청회 이전 오후 6시에 시작됩니다. 

터스틴 시는 8월 31일, 첫 번째 공개 워크샵을 개최하여 시의 선거구 선거로의 전환 가능성을 소개했습니다. 이 워크샵에서 선거구 획정 절차 및 시의 다음 단계에 대한 사전 정보가 제공되었습니다. 

첫 번째 공청회에서 시는 주민들을 초대하여 의견을 공유하고 이웃 또는 이해관계 공동체의 정의를 돕게 됩니다.

Zoom을 통해 가상 공개 워크샵에 함께 하여 주십시오. 웨비나 ID: 940 8640 1921

암호: 600222, 또는 전화: #1-669-900-6833.

선거구 획정 및 향후 공청회와 워크샵에 대해 더 자세히 알고 싶으시면, 터스틴 시의 새로운 선거구 획정 웹사이트인 drawtustin.org를 방문하여 주십시오.

https://drawtustin.org/subscribe/에 이메일을 입력하여 선거구 선거로 전환하려는 시의 진전에 대한 새로운 소식을 받아 보십시오.


###


Thành Phố Tustin Xem Xét Khu Vực Bầu Cử Hội Đồng Thành Phố, Phiên Điều Trần Công Khai Dự Kiến Diễn Ra Vào Ngày 7 Tháng 9 

Ngày # tháng 9 năm 2021

BAN HÀNH NGAY

Liên Hệ Truyền Thông:  Melanie Moore, Chuyên Gia Tư Vấn Kết Nối Cộng Đồng Về Thành Lập Khu Vực Bầu Cử 

(650)-338-6913


Thành phố Tustin có thể sẽ chuyển đổi sang hình thức bầu cử theo khu vực. Phiên điều trần công khai đầu tiên sẽ diễn ra vào thứ Ba, ngày 7 tháng 9, vào lúc 7 giờ tối trên Zoom. Buổi họp Hội đồng Thành phố theo thông lệ sẽ diễn ra trước phiên điều trần công khai vào lúc 6 giờ tối. 

Thành phố Tustin đã tổ chức buổi thảo luận công khai đầu tiên vào ngày 31 tháng 8 để giới thiệu dự định chuyển đổi sang hình thức bầu cử theo khu vực. Buổi thảo luận đã cung cấp các thông tin sơ bộ về quá trình thành lập khu vực bầu cử và các bước dự kiến tiếp theo của thành phố. 

Trong phiên điều trần công khai đầu tiên, Thành phố sẽ mời các cư dân chia sẻ ý kiến của mình và giúp định rõ các khu vực lân cận hoặc cộng đồng có cùng lợi ích.

Hãy tham gia buổi thảo luận công khai trực tuyến trên Zoom với ID Hội thảo: 940 8640 1921

Mật mã: 600222, hoặc gọi điện thoại đến số: #1-669-900-6833.

Để tìm hiểu thêm về việc thành lập khu vực bầu cử và các phiên điều trần cũng như buổi thảo luận sắp tới, hãy truy cập trang web mới về thành lập khu vực bầu cử của Thành phố Tustin, drawtustin.org.

Nhập email vào https://drawtustin.org/subscribe/ để cập nhật thông tin mới nhất về tiến trình chuyển đổi sang hình thức bầu cử theo khu vực của thành phố.


###


Facebook Twitter Email

Other News in Press Releases

TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/3/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 3, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/2/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 2, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/1/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 1, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/20/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 18, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/19/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 19, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/18/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 18, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/17/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 17, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/16/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 16, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/15/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 15, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/13/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 13, 2023
new city logo

City of Tustin Launches New Logo

Posted on: June 7, 2022
Strategic Plan Workshop Flyer

Strategic Plan Workshops

Posted on: March 30, 2021
heat

Senior Citizen Heat Advisory Issued

Posted on: September 28, 2020