News Flash

Press Releases

Posted on: September 15, 2021

Tustin Holds Second Public Hearing on September 17 to Discuss City Council District Elections

Second Public Hearing English


Second Public Hearing SpanishSecond Public Hearing Chinese
Second Public Hearing KoreanSecond Public Hearing VietnameseCity of Tustin Holds Second Public Hearing on September 17 to Discuss City Council District Elections

September 15, 2021

FOR IMMEDIATE RELEASE

Media Contact:  Melanie Moore, District Formation Outreach Consultant 

(650)-338-6913

The City of Tustin will continue the process to explore the move to by-district elections with a  second public hearing scheduled for  Friday, September 17, at 2 pm via zoom. The hearing will be interpreted live in Spanish, and recordings of both English and Spanish will be available on drawtustin.org. 

Join the virtual public workshop via Zoom with the Webinar ID: 940 8640 1921

Passcode: 600222, or by dialing in by phone: #1-669-900-6833.

The City of Tustin held its first public hearing on Tuesday, September 7th, to provide more information on the City’s potential shift to district elections and receive public input on how the districting process should proceed. 

The City invites all community members to join the next public hearing to learn more about the process. The hearing will continue to serve as an opportunity for residents to provide feedback on the district formation process and how they individually define their communities of interest. 

To learn more about district formation and upcoming hearings and workshops, visit the City of Tustin’s new district formation website, drawtustin.org.

Keep up to date with the city’s progress in moving to district elections by entering your email at https://drawtustin.org/subscribe/.


###


La Ciudad de Tustin Organiza la Segunda Audiencia Pública el 17 de Septiembre para Discutir las Elecciones de Distrito del Consejo Municipal

15 de septiembre de 2021

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Contacto con los medios: Melanie Moore, Consultora para la Formación de los Distritos

(650) 338-6913


La Ciudad de Tustin continuará el proceso para explorar el paso a elecciones por distrito con una segunda audiencia pública programada para el viernes 17 de septiembre a las 2 pm a través de zoom. La audiencia se interpretará en vivo en español y las grabaciones tanto en inglés como en español estarán disponibles en drawtustin.org.

Únase al taller público virtual a través de Zoom con el ID de seminario web: 940 8640 1921

Contraseña: 600222, o marcando por teléfono: # 1-669-900-6833.

La Ciudad de Tustin organizó su primera audiencia pública el martes 7 de septiembre, para proporcionar más información sobre el posible cambio de la Ciudad a las elecciones de distrito y recibir comentarios del público sobre cómo debería proceder el proceso de distribución de distritos.

La Ciudad invita a todos los miembros de la comunidad a unirse a la próxima audiencia pública para aprender más sobre el proceso. La audiencia seguirá siendo una oportunidad para que los residentes proporcionen comentarios sobre el proceso de formación del distrito y como definen individualmente sus comunidades de interés. 

Para obtener más información sobre la formación de distritos y las próximas audiencias y talleres, visite el sitio web de formación de nuevos distritos de la Ciudad de Tustin, drawtustin.org.

Manténgase actualizado con el progreso de la Ciudad para avanzar a las elecciones de distrito ingresando su correo electrónico en https://drawtustin.org/subscribe/.


###


塔斯廷市將於9月17日舉行第二次公衆聽證會,討論市議會分區選舉

 

2021年9月#15

立即發佈

媒體連絡人:Melanie Moore,選區劃分外聯顧問

(650)-338-6913

 

塔斯廷市將繼續推進探討分區選舉轉型的進程,第二次公衆聽證會將於9月17日(週五)下午2時通過Zoom舉行。聽證會提供西班牙語現場翻譯,英語和西班牙語錄音將在drawtustin.org上公佈。

請通過Zoom加入遠端公眾研討會:網路研討會ID:940 8640 1921

密碼:600222,或使用電話撥號:#1-669-900-6833.

塔斯廷市於9月7日(週二)舉行了第一次公衆聽證會,帶來更多關於該市向分區選舉轉型的資訊,並聽取公眾對選區劃分流程應如何進行的意見。

本市邀請所有社區成員參加下一次公衆聽證會,以進一步瞭解這一進程。居民可以在聽證會上就選區劃分流程和他們個人如何界定自己的利益社區提供回饋。

如需進一步瞭解選區劃分以及後續的聽證會和研討會,請訪問塔斯廷市新推出的選區劃分網站:drawtustin.org.

如需瞭解該市分區選舉轉型方面的最新進展,請訪問https://drawtustin.org/subscribe/,輸入您的電子郵箱。

 

###터스틴시, 9월 17일 시의회 선거구 선거 논의를 위한 두 번째 공청회 개최

 

2021년 9월 15

즉시 배포용

언론 담당:  Melanie Moore, 선거구 획정 아웃리치 컨설턴트

(650)-338-6913

 

터스틴시에서는 9월 17일 (금) 오후 2시에 Zoom을 통해 진행 예정된 두 번째 공청회를 개최함으로써 선거구별 선거로의 이동을 모색하기 위한 과정을 계속 진행합니다. 이번 공청회는 스페인어로 동시 통역되며, 영어와 스페인어 녹음본은 drawtustin.org에서 들을 수 있습니다.

 다음 ID와 암호로 Zoom을 통해 가상 공개 워크샵에 참여할 수 있습니다: 웨비나 ID: 940 8640 1921

암호: 600222 또는 다음으로 전화하세요. 전화: #1-669-900-6833.

 터스틴 시는 9월 7일(화)에 첫 번째 공청회를 개최하여 선거구 선거제로의 이동 가능성에 대한 정보를 제공하고 선거구 획정을 어떻게 진행해야 할지에 대한 시민의 의견을 들은 바 있습니다.

 터스틴 시는 모든 지역사회 구성원을 다음 공청회에 초대하여 이 과정에 대한 더 자세한 내용을 알게 되길 바랍니다. 이 공청회는 선거구 획정 과정과 개별적으로 지역 사회의 이익을 대변하는 방법에 대해 시민이 피드백을 제공할 수 있는 기회가 될 것입니다.

 선거구 획정과 향후 공청회 및 워크샵에 대해 더 자세히 알아보려면, 터스틴 시의 새로운 선거구 획정 웹사이트 drawtustin.org를 방문하십시오.

 다음 주소에 귀하의 이메일을 입력하면 선거구 선거로의 이전에 대한 터스틴 시의 진행 상황을 계속 알려드립니다:https://drawtustin.org/subscribe/.

 

###Thành phố Tustin tổ chức phiên điều trần thứ 2 vào ngày 17 tháng 9 để thảo luận về hoạt động bầu cử Hội đồng Thành phố theo địa hạt

 

Ngày 15 tháng 9 năm 2021

BAN HÀNH NGAY LẬP TỨC

Liên hệ bộ phận truyền thông: Melanie Moore, Cố vấn truyền thông về thành lập địa hạt bầu cử

(650)-338-6913

 

Thành phố Tustin sẽ tiếp tục quy trình tìm hiểu hoạt động cải cách bầu cử theo địa hạt trong phiên điều trần thứ 2, dự kiến vào Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9, vào lúc 2 giờ chiều qua Zoom. Phiên điều trần sẽ được phiên dịch trực tiếp sang tiếng Tây Ban Nha và bản ghi tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha sẽ được đăng tải trên drawtustin.org.

Hãy tham gia hội thảo trực tuyến công khai qua Zoom bằng ID Hội thảo trực tuyến sau: 940 8640 1921

Mật mã: 600222, hoặc quay số qua điện thoại: #1-669-900-6833.

 Thành phố Tustin đã tổ chức phiên điều trần đầu tiên vào thứ Ba, ngày 7 tháng 9 để cung cấp thêm thông tin về hoạt động cải cách dự kiến của thành phố đối với các cuộc bầu cử theo địa hạt và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân về cách tiến hành quy trình phân định địa hạt.

 Thành phố kính mời toàn thể thành viên trong cộng đồng tham gia phiên điều trần tiếp theo để tìm hiểu thêm về quy trình này. Phiên điều trần sẽ tiếp tục đóng vai trò là cơ hội để cư dân đóng góp ý kiến phản hồi về quy trình thành lập địa hạt bầu cử và định nghĩa của mỗi cá nhân về cộng đồng liên quan của mình.

 Để tìm hiểu thêm về hoạt động thành lập địa hạt bầu cử cũng như các phiên điều trần và hội thảo sắp tới, hãy truy cập trang web thành lập địa hạt bầu cử mới của Thành phố Tustin là draw justin.org.

 Hãy cập nhật thông tin mới nhất về quá trình cải cách hoạt động bầu cử theo địa hạt của thành phố bằng cách nhập email của quý vị tại địa chỉ https://drawtustin.org/subscribe/.

 

###

Facebook Twitter Email

Other News in Press Releases

TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/4/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 4, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/3/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 3, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/2/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 2, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

12/1/23 Hangar Daily Incident Report

Posted on: December 1, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/20/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 18, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/19/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 19, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/18/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 18, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/17/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 17, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/16/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 16, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/15/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 15, 2023
TUSTIN_Logo_Navy_NoTagline (1)

11/13/23 Tustin Hangar Incident Update

Posted on: November 13, 2023
new city logo

City of Tustin Launches New Logo

Posted on: June 7, 2022
Strategic Plan Workshop Flyer

Strategic Plan Workshops

Posted on: March 30, 2021
heat

Senior Citizen Heat Advisory Issued

Posted on: September 28, 2020